Museene i Sør-Trøndelag

Det har siden 2001 vært gjennomført en større museumsreform i Norge for å etablere sterkere fagmiljøer og styrke museene som aktive og aktuelle arenaer for kunnskap og opplevelse. Andre viktige grunntrekk i den museumspolitikken som ligger til grunn er samfunnsrolle, brukerperspektiv, dialoginstitusjon og selvstendig handlingsrom.

Et tydeligere museumslandskap er nå i ferd med å avtegne seg i tråd med Stortingets målsetting om færre og sterkere museumsfaglige enheter. Om lag 350 museer mottok statstilskudd da reformen ble innledet; i 2008 består det nasjonale museumsnettverket av 98 museer. Antallet formodes ytterligere redusert etter at det inneværende år er satt i gang flere prosesser for sammenslåing.

I den sammenheng har Museet Kystens Arv, Kystmuseet i Sør-Trøndelag, Orkla Industrimuseum, Ringve (med Rockheim), Sverresborg - Trøndelag Folkemuseum og Trondheim kunstmuseum dannet en ny konsolidert enhet, Museene i Sør-Trøndelag AS, fra1. januar 2009. Suzette Paasche er ansatt som direktør for selskapet som har et statlig og regionalt driftstilskudd på 90-100 millioner og som er et av landets største museum.

Stortingsmelding om status i museumsreformen


Regjeringen vil i løpet av våren 2009 legge fram en stortingsmelding om status i museumsreformen og endringene i museumslandskapet. Utgangspunktet for den kommende stortingsmeldingen er en beskrivelse av museumsreformen og de faktiske strukturelle endringene den har ført til. Det er for tidlig å gå inn på en gjennomgripende evaluering av reformens faglige resultater i lys av at mange konsolideringsprosesser nylig er gjennomført og flere pågår for fullt. Museumsreformen bygger på tre hovedpremisser: lokal forankring, regional konsolidering og nasjonal nettverksbygging. Med basis i disse forutsetningene er siktemålet å utvikle museer som i sterkere grad framstår som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner. En sentral ambisjon i meldingen vil derfor være å avdekke problemstillinger og peke på faglige og organisatoriske utfordringer i den videre museumspolitikken.